Forside
Om oss
Byggeledelse ADM
Byggforvaltning FDV
Referanser
Kontakt oss

BYGGFORVALTNING - Forvaltning, drift og vedlikehold - FDV

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIKEHOLDSPLAN. En teknisk og tiltaksøkonomisk vurdering / analyse av byggverk på næringseiendommer og bolig.       

FORNYE, FORBEDRE OG FOREBYGGE

Tilstandsregistrering og tilstandsrapportering av fast eiendom, vedlikeholdsplaner og tiltaksplaner som er relatert til strakstiltak og etterslep, forebyggende vedlikehold og tidsmessige forbedring.

TEKNISK EGENKONTROLL: FORSKRIFTSMESSIG -  OG FUNSJONELLE FORHOLD 

  Nyere oppførte kontor- og forretningsbygg som har behov for leietaker-tilpassinger og forskriftsmessige fornyelser.
 

Boligsameie og borettslag i blokker, rekkehus, bygårder og eneboliger.

 
 
     
 

Eldre kultur- og kirkebygg med behov for restaurering og antikvariske utbedringer

 
Tilstandsregistrering / bygningsbesiktigelse
Tilstandsregistreringen tar for seg byggverkets bygningstekniske tilstand, nivå 1 - 2 i ”NS 3424 – Tilstandsanlyse for byggverk”. Nivået på tilstandsregistreringen er en konstatering og vurdering av synlige symptomer på slitasje, svekkelser og avvik med konsekvenser. Det foretas ikke undersøkelser som krever fysiske inngrep i kledninger, konstruksjoner og installasjoner. Utover visuell vurdering omfatter tilstandsregistreringen enkle stikkprøver og overflatemålinger med fuktighetsmåler som indikerer fuktighet. Tilleggsytelser som krever omfattende fysiske inngrep og omfattende tekniske målinger anbefales i de tilfeller det betraktes som relevant.
 
Utarbeidelse av tilstandsrapport
På bakgrunn av tilstandsregistreringen vil det bli utarbeidet en teknisk og økonomisk tilstandsrapport av byggverkets bygningstekniske tilstand med hovedinstallasjoner. Tilstandsrapporten beskriver delobjektene med nødvendige tiltak og konsekvenser med kostnader, og hvilket år tiltaket bør gjennomføres.
I tillegg til tilstandsrapporten vil alle tiltak vises i en årlig tiltaksplan med årlige kostnader over en 10-årsperiode.
 
Beskrivelse av tilstanden og tilstandsgradering
Koding av tilstandsrapporten baserer seg på lokalisering av bygningsdelene med betegnelser på delobjekter og bygningsdeler i henhold til ”NS 3451 – Bygningsdel tabellen”. Den enkelte bygningsdel og andre spesielle forhold av betydning beskrives.
I tillegg spesifiseres tilstanden med angivelse av slitasje, svekkelser og avvik, hvor omfattende dette forholdet er, samt eventuelle konsekvenser og skadeårsaker hvis det har spesiell betydning. Bygningsdelens tekniske tilstand graderes etter en skala fra 0 – 3 for tilstandgrad og konsekvensgrad, der 3 er vektlagt stor betydning, 2 middels betydning, 1 mindre betydning og 0 ingen betydning.
 
Beskrivelse av tiltakene, kostnad og prioritet
Tilstandsrapporteringen angir hvilke tiltak det er nødvendig å gjennomføre og som er relatert til:
TEKNISKE FORHOLD                                                                                                         
Dette er tekniske bygningsdeler og komponenter som må vedlikeholdes, utbedres og repareres for å holde byggverket i en tilfredsstillende teknisk og god tilstand.
FORSKRIFTSMESSIGE FORHOLD
Dette er helse-, miljø- og sikkerhetsmessige tiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille lover og forskriftsmessige krav .
FUNKSJONELLE FORHOLD
Dette er tiltak som må gjennomføres der en standardhevning er nødvendig i samsvar med dagens tidsmessige tekniske-, funksjonelle- og driftssikkerhetsmessige krav.
De enkelte tiltakene som er beskrevet blir kostnadsberegnet basert på areal- og enhetskost. Kalkulering av tiltakene er delvis basert på ”Holte FDV - nøkkelen” og egen erfaring.
Tilstandsrapporten med tiltaksplaner er et beslutningsunderlag for eier med dokumentasjon på eiendommens tilstand og budsjett.

 


 

 
Webdesign